Jednání transformačního týmu

Od 1.6.2014 proběhly na DZP personální změny. Byly jmenovány tři koordinátorky, které nahradí stávající vedoucí komunit paní Karáskovou, Rusnokovou a Hrádkovou.

Komunita 1 – paní Simona Dvorníková

Komunita 2 – paní Lenka Muroňová

Komunita 3 – Jana Bieleszová 

Všechny nové koordinátorky komunit jsou členy TT. Koordinátorka na vzdělávání Klára Vápeníková zaslala navržené termíny na podzimní vzdělávání PPP, které se uskuteční v zařízení Benjamín, s možností využití kapacity i v DZP Komorní Lhotka (tyto byly zaslány, metodikem před jednáním TT na zařízení).  Ze zařízení Komorní Lhotka se zúčastní výše uvedené tři koordinátorky. 

Nová podoba transformačního týmu

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZAMĚSTNANCE NÁZEV POZICE TELEFON E-MAIL
1. Ing. Pavel Dyrčík Ředitel ISÚ 553 038 131 pavel.dyrcik@isukl.cz
2. Alena Brudná Finan. koordinátor 553 038 134 alena.brudna@isukl.cz
3. Stanislav Čmiel Koordinátor 734 153 525 stanislav.cmiel@isukl.cz
4. Mgr. Irena Peterková Odborný pracovník 553 038 140 irena.peterkova@isukl.cz
5. Mgr. Karla Komárková Odb. prac. - klienti 558 696 805 karla.komarkova@isukl.cz
6. Simona Dvorníková Vedoucí komunity 553 038 139 simona.dvornikova@isukl.cz
7. Lenka Muroňová Vedoucí komunity 553 038 139 lenka.muronova@isukl.cz
8. Jana Bieleszová Vedoucí komunity 553 038 139 jana.bieleszova@isukl.cz
9. Mgr. Jana Tomšová Metodik    

 

16.6.2014 proběhla v Ostravě obhajoba závěrečných prací kurzu Řízení transformace, kdy členové kurzu Mgr. Peterková Irena, Mgr. Komárková Karla, Ing. Dyrčík Pavel a pan Čmiel Stanislav dostali Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu "Řízení transformace pobytových sociálních služeb“ v rozsahu 72 vyučovacích hodin.

12.8.2014 proběhla schůzka transformačního týmu, kde mimo jiné koordinátor transformace ISU Komorní Lhotka Stanislav Čmiel popsal jasnou vizi kam by se tato organizace mohla v budoucnu v oblasti sociálních služeb v Komorní Lhotce ubírat. Vše záleží na několika aspektech: Stále nedořešena restituce s Diakonií. Dlouhodobě se očekává, zda budova, ve které je nyní poskytován Domov pro seniory organizací ISÚ KL, nebude navrácena zpět církvi. Z tohoto důvodu vzniká velká nejistota mezi pracovníky. Zřízení pečovatelské služby je deklarováno ve vizi Konceptu podpory lidí v komunitě v horizontu pěti let. Zázemí pro tuto službu se plánuje v budově DZP Komorní Lhotka. Tato budova postavena z dotačních titulů ROP má 5 letou udržitelnost poskytování služby DZP pro 24 uživatel. Obava vzniká také z nadcházejících voleb, jelikož zřizovatelem je obec Komorní Lhotka, aby v případě výměny zastupitelstva byl tento záměr podpořen. Transformační tým se shodl, že by bylo vhodné, aby obec vlastnila, případně zrekonstruovala z objektů, které náleží obci minimálně 4 byty, kde by mohli lidé připravení pracovníky DZP KL samostatně žít za podpory již nové terénní pečovatelské služby.

Management zařízení ISU Komorní Lhotka by v rámci využití stáži rád navštívil v rámci předání zkušeností dobré praxe DZP stod. po té si budou schopni také blíže definovat vizi a ekonomické a personální zajištění nové služby. Rádi by ke stanovení Harmonogramu TP využily podpory p. Čupky. realizováno od ledna r. 2015.