Způsob přijetí

Informace o sociální službě poskytované zařízením může zájemce získat:

Jednání se mohou účastnit kromě samotného zájemce a jeho opatrovníka také rodinní příslušníci, známí, sousedé nebo lidé, kteří o zájemce momentálně pečují (např. pracovník zařízení, v němž je zájemce v současné době umístěn), vše záleží na zájemci o službu.

Zájemce o službu má možnost předem si prohlédnout zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením(pokoj, koupelny, toalety, kuchyňku, společenské místnosti, dílnu atd.) i zahradu a hřiště. Sociální pracovnice zájemce o službu seznámí s tím, jaké služby a jakým způsobem zařízení služby poskytuje, s úhradami za tyto služby a o všech povinnostech, které mu vyplývají ze smlouvy. Při jednání volí sociální pracovnice výrazy, které jsou zájemci srozumitelné.

Pokud zájem o nabízené služby ze strany zájemce trvá, je mu vydán formulář žádosti o umístění do Domova pro osoby se zdravotním postižením a je mu sděleno, jaké doklady a formuláře ještě potřebuje doložit k vyplněné žádosti. Dále je s ním pak projednáno, jaký bude další postup. 

Pokud zájemce o službu doručí (osobně nebo poštou) vyplněnou žádost, sociální pracovnice ji zkontroluje, zda obsahuje všechny náležitosti. Poté je opatřena razítkem a datem přijetí. Sociální pracovnice do 30 dnů od doručení žádosti písemně odpoví, zda byl žadatel o službu zařazen či nezařazen do evidence žadatelů o službu.

Jestliže žadatel nemůže být do DOZP přijat z důvodu neposkytování sociální služby, o kterou žádá nebo jeho zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby v našem zařízení, je mu zasláno Oznámení o neposkytnutí sociálních služeb.

Jestliže žadatel nemůže být přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení, je mu zasláno Oznámení o zařazení do evidence žadatelů o umístění v Domově pro osoby se zdravotním postižením. V případě uvolnění místa, sociální pracovnice provede sociální šetření (v domácnosti, v nemocnici, v LDN atd. podle toho, kde se žadatel nachází) a vyplní formulář „Předběžné individuální nastavení poskytované služby“. Sociální pracovnice na základě vyplněného formuláře provede bodové ohodnocení a vybere možné adepty k přijetí. Společně s ředitelkou rozhodne o přijetí konkrétního žadatele o službu.

Kritéria hodnocení sociání situace žadatele

SOBĚSTAČNOST ZÁJEMCE
Zájemce potřebuje částečnou podporu a pomoc Posouzením soběstačnosti zájemce bylo zjištěno, že zájemce občas potřebuje částečnou podporu nebo pomoc +10
Zájemce potřebuje pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby Posouzením soběstačnosti zájemce bylo zjištěno, že zájemce potřebuje pravidelnou podporu nebo pomoc jiné osoby +20
Zájemce potřebuje výraznou podporu a pomoc jiné osoby Posouzením soběstačnosti zájemce bylo zjištěno, že potřeby zájemce jsou zejména uspokojovány prostřednictvím podpory a pomoci jiné osoby +30
Zájemce potřebuje úplnou podporu a pomoc jiné osoby Posouzením soběstačnosti zájemce bylo zjištěno, že zájemce je zcela nesoběstačný bez pomoci jiné osoby +40
OBČAN KOMORNÍ LHOTKY
Trvalé bydliště zájemce spadá do území Komorní Lhotky Žadatel je rodinným příslušníkem zájemce, bývalý zaměstnanec, zaměstnanec +5
Trvalé bydliště zájemce se nachází mimo Komorní Lhotku   0
SOCIÁLNÍ SITUACE ŽADATELE
Osamělost   +25
Sociální izolace   +15
Rodina dosud poskytuje péči, kterou již není schopná v dostatečné míře zajistit   +20
Žadatel využívá jiný typ sociální služby (LDN, respitní péče, sociální hospitalizace apod.)   +5
ABSOLUTNÍ VÝJIMKA
Mimořádná situace zájemce Udělení mimořádného hodnocení pouze v případech, které jsou podloženy mimořádnými a nutnými okolnostmi (např. ohrožení života zájemce) +10
Datum evidence v databázi žadatelů Bodového ohodnocení je podle délky let v pořadníku (1 rok = jeden bod) +10

 

Soubory ke stažení

pdfŽádost o poskytnutí služby.pdf
docxŽádost o poskytnutí služby.doc